Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Horná Súča

V období založenia dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Súči bola činnosť a organizácia zborov nekoordinovaná, pretože hasičstvo ešte nemalo spoločnú organizáciu, ktorá by usmerňovala a koordinovala jeho prácu. Tá vznikla až v roku 1922 pod názvom Zemská hasičská jednota na Slovenku so sídlom v Martine. Postupne sa vytvárali okresné hasičské jednoty, ktorých hlavnou úlohou bolo zakladať v obciach dobrovoľné hasičské zbory a usmerňovať ich činnosť.

O prvých začiatkoch dobrovoľného Hasičského zboru v Hornej Súči vieme len veľmi málo. Nezachovali sa písomné záznamy o založení DHZ, vieme len toľko, že požiare v našej obci boli v tom období pomerne časté a motivačným krokom k založeniu Dobrovoľného hasičského zboru bol veľký požiar obce 27. februára 1900. Pri tomto požiari zhorela väčšia polovica dediny, dolná škola, strecha kostola, veža i zvony sa rozliali. Od tohto roku je kostol, ako i škola pokrytá plechom. Prvým veliteľom DHZ Horná Súča bol Milan Čerňanský.

 

Hornosuc.-hasici-v-30.-40.-roky.jpg

Najstaršie zachované historické materiály o dobrovoľnom hasičskom zbore v Hornej Súči sú z rokov 1932 až 1960. Z tohto obdobia sa zachovala kniha „Inventár sboru" v ktorom je zaznamenaná výstroj a výzbroj s ktorou disponoval DHZ v týchto rokoch.

V roku 1932 sa v inventári DHZ Horná Súča nachádzali:

·         ručná štvorkolesová striekačka,

·         100 m hadíc, 4 ks savíc,

·         dve plátenné vedrá,

·         dva rebríky,

·         povraz (lano), 25 helmíc,

·         25 nových blúz,

·         30 starých blúz,

·         30 starých nohavíc,

·         30 plátenných opaskov,

·         3 opasky remenné,

·         dve trúbky, 3 trúby, razítko,

·         2 vkladné knižky,

·         kniha matrika členov,

·         kniha došlých a odoslaných dopisov,

·         kniha stráži, kniha inventár vystrojenia mužstva a kniha inventár zboru.

 

 

Z inventárnej knihy sa dozvedáme že, v roku 1936 DHZ nadobudol 5 nových hadíc, dva háky, knihy Prvá pomoc, Zápisnica a Rukovať pre hasičských a obecných činovníkov vo veciach administratívne hasičských.

 

Z obecnej kroniky sa dozvedáme, že v začiatku mája 1953 bola začatá stavba nového kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice a ordinačnej miestnosti pre lekára v dedine. Stavebný pozemok dala obec, t.j. bývalú obecnú záhradu pred kostolom. Stavba bola začatá v rámci jedenastej päťročnice (svojpomocne s pomocou občanov). Iniciátorom boli vtedajší predseda MNV Augustín Sáska a členovia rady Viktor Guga, Štefan Žúži, Viktor Ondračka a spolupracovníci.

 

Na požiar z roku 1954 hasiči z Hornej Súče neradi spomínajú, pretože pri ňom prišli o historickú štvorkolesovú ručnú striekačku. V kronike obce si o tomto požiari môžeme prečítať nasledujúce riadky:

„Dňa 14. marca bola nedeľa, asi o 4. hodine poobede začala horieť farská stodola, seno a slama tam nebola. Bola tam uschovaná značná časť dosák a lát na stavbu kultúrneho domu v dedine a obecná ručná hasičská striekačka. Stodola bola drevená, pokrytá plechom, navzdory skorého zásahu miestnych hasičov, nič cenného sa nezachránilo len niekoľko kusov ohoreného dreva. Páchateľa sa nepodarilo zistiť. Od tejto doby sa pri fare viac stodola nepostavila."

V roku 1956 nachádzame v obecnej kronike zápis o činnosti DHZ a o ukončení stavby kultúrneho domu s požiarnou zbrojnicou: „Dobrovoľný hasičský zbor v obci sa udržuje stále. Vlastnia dobrú motorovú striekačku s potrebnými hadicami a každý člen má cvičné šaty. Veliteľom je Ján Chovanec."

Zachoval sa i zoznam členov DHZ z roku 1962. V tomto roku mal DHZ 27 člennú základňu. Jej členmi boli títo občania Hornej Súče:
Alojz Bilčík (1911), Alojz Biras (1909), Štefan Biras (1920), Martin Bizoň (1900), Jozef Čapák (1926), Alojz Guga (1914), Viktor Guga (1920), Ján Chovanec (1905), Augustín Chupáč (1914), Albert Kašlík (1914), Jozef Klinko (1942), Štefan Kraus (1904), Jozef Mrázik ml. (1940), Jozef Mrázik st. (1938), Matrin Mrázik (1939), Augustín Ondračka (1912), Jozef Ondračka (1942), Pavol Ondračka (1942), Viktor Ondračka (1913), Jozef Panák (1940), Jozef Šulhánek (1923), Filip Seriš (1919), Pavol Vašíček (1925), Ladislav Žáček (1926), Imrich Zemanovič (1913), Jakub Zemanovič (1912) a Jozef Žúži (1938).
Predsedom DHZ v tomto roku bol Ján Klinko a veliteľom Ján Chovanec.

Najbohatšie zachované záznamy o činnosti DHZ sú zo sedemdesiatych rokov. V týchto rokoch bol zvolený nový výbor v zložení

predseda

Pavol Ondračka

tajomník

Jozef Ondračka

veliteľ

Jozef Mrázik

zástupca veliteľa

Ján Chovanec

pokladník

Pavol Vašíček

revízori

Ivan Mrázik a Jozef Žúži

 

V roku 1974 vzniklo ženské družstvo DHZ Horná Súča. V tomto družstve boli:

Birásová Anna, Chupáčová Katarína, Sásková Oľga, Ranková Helena, Paríšová Oľga, Častulínová Ľudmila, Knotková Paulína a Gugová Štefánia.

V roku 1975 v Hornej Súči hasičstvo dosahovalo vrchol, keď hasičský zbor bol na každej osade i v ústredí obce. O tom svedčí i zápis v obecnej kronike:
„Československý zväz požiarnej ochrany (ZPO), má v obci 5 základní. V dedine je predsedom Pavol Ondračka, na osade Krásny Dub je predsedom Jozef Michalec, na osade Trnávka je predsedom Viktor Škunda, na osade Závrská je predsedom Ján Švajdleník a na osade Vlčí Vrch je predsedom Štefan Stehlík. Všetky základne sú vybavené úplnou výstrojou a výzbrojou, vrátane motorovej striekačky."

 

 „Organizácia požiarnej ochrany má v Hornej Súči dlhoročnú tradíciu. Je to organizácia v ktorej je potrebná veľká dávka obetavosti, odvahy a šikovnosti. V roku 1982 sa nevyskytla žiadna živelná pohroma pri ktorej by museli priamo zasahovať. Ich aktivitu treba kladne hodnotiť pri poľnohospodárskych prácach a to hlavne pri kosení na rozsiahlych lúkách ŠM. Na tejto práci odpracovali 460 brigádnických hodín. Ich brigádnická činnosť nekončí len kosbou lúk, ale pomáhajú i pri zbere obilovín. Organizácia má 46 členov. Predsedom organizácie je Juraj Mrázik, tajomník Jozef Ondračka. Členovia organizácie sa pravidelne každý rok zúčastňujú okresnej súťaže. V roku 1982 boli na 3 mieste z prítomných 18 družstiev. Na ZŠ je založený i krúžok mladých požiarnikov, ktorých cvičí a pripravuje na súťaže Miloš Hulín."

 

Dobrovoľný požiarny zbor v Hornej Súči a zbory z osád pripravili pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov v nedeľu 4. mája 1997 na sv. omši spomienkovú slávnosť na ktorej bola vystavená zástava so sv. Floriánom a čestná stráž členov dobrovoľného požiarneho zboru.

 

PREDSEDOVIA A VELITELIA V HISTÓRIÍ DHZ HORNÁ SÚČA

 

Jozef ŽÚZI

1903 – 1919

Jozef BIRÁS – Remeník

1919 – 1931

Štefan ZEMANOVIČ – Drozd

1931 - 1938

Jozef Birás st.

1938 - 1942

Ondrej Vašíček - Fazón

1942 - 1944

Ján GAGO . Hilčík

1944 – 1945

Jozef BIRÁS ml.

1945 - 1951

Augustín SÁSKA

1951 - 1954

Štefan ŽÚŽI

1954 - 1955

Ladislav ŽÁČEK

1955 - 1960

Ján KLINKO

1960 - 1964

Emil SMOLKA

1964 - 1969

Pavol ONDRAČKA

1969 – 1982

Juraj MRÁZIK

1982 - 2001

Ing. Juraj ONDRAČKA

2001 -

 

V rokoch 1935 - 1969 funkciu veliteľa DHZ Horná Súča zastával najdlhšie pracujúci veliteľ Ján Chovanec, ktorý svojou aktívnou činnosťou privádzal deti a mládež do radov DHZ. Ich prípravou a výcvikom na službu v hasičskom zbore spolu s ďalšími členmi DHZ si vychovali ďalšiu generáciu hasičov, ktorí po nich v roku 1969 prebrali vedenie dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Súči.

Velitelia DHZ Horná Súča od založenia:

 

Milan ČERŇANSKÝ

1903 – 1925

Ondrej KAŠLÍK

1925 – 1932

Jozef ZEMANOVIČ

1932 – 1935

Ján CHOVANEC

1935 – 1969

Jozef MRÁZIK

1969 – 2001

Juraj ČAPÁK

2001 -

 

 

   Súčasnosť DHZ Horná Súča

V rokoch 1998 až 1999 sa o členstvo v DHZ začala zaujímať skupinka mladých ľudí, ktorých oslovil hasičský šport. Popri príprave na súťaže v hasičskom športe sa začali zaujímať i o hasičskú zbrojnicu a hasičskú techniku a všetko, čo sa hasičov v Hornej Súči dotýka. A tak sa chátrajúca organizácia pomaly stavala na nohy a obnovila svoju pôvodnú činnosť. Prvou spoločnou akciou bola účasť na súťaži o putovný pohár v Dolnej Súči roku 1999. V Hornej Súči sa síce nezačínalo z úplného dna, ale presadzovanie požiadaviek na požiarnu ochranu obce bolo ťažké. Výsledky však hovoria samy za seba. DHZ nadviazal spoluprácu so starostom obce Pavlom Bilčíkom. S touto úlohou mladým členom DHZ pomáhal Ján Ondračka, člen okresného predsedníctva Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne, a ďalší členovia DHZ.

 

001.jpg

 

Roku 2001 DHZ založil aj dve detské družstvá, jedno chlapcov a jedno dievčat. Deviateho júna sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku okresné kolo celoštátnej hry Plameň pod vedením Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Trenčíne a Dobrovoľného požiarneho zboru Horná Súča. Cieľom hry Plameň je rozvíjať vedomosti, praktické zručnosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na oblasť požiarnej ochrany.

 

História DHZ Horná Súča - Závrská

Hasičské organizácie v hornosúčanských osadách dlho neexistovali samostatne. Až roku 1955 sa občania Závrskej rozhodli vytvoriť si na podnet vtedajšieho riaditeľa školy Štefana Reháka vlastnú organizáciu. Okresný výbor požiarnej ochrany (PO) vydal prvé legitimácie 6. 5. 1955, oficiálne sa vznik zboru v Závrskej datuje 1. júnom 1955. Bola to prvá organizácie PO spomedzi všetkých súčanských osád. Zakladajúcimi členmi boli Juraj Bariš (prvý predseda), Alexander Kramár (veliteľ), Augustín Švajdleník (strojník), Kamil Oláš (pokladník), Jozef Gago- Zvercovie (tajomník), Viktor Gago-Belejovie, Imrich Gago-Belejovie, Ján Gago zo Včelínov a Martin Blaho z Hornej Závrskej.

Súčasný názov našej organizácie je Základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Súči-Závrskej.

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.