Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Hlavný kontrolor obce Horná Súča

Zakony-a-zakonnost_html_m72426812.pngHlavný kontrolór bol zvolený do funkcie uznesením

č. 1/02/2013/OZ dňa 22.02.2013

na obdobie od 01.03.2013 do 28.02.2019

 

Hlavný kontrolór obce Horná súča

 

Mgr. Radovan Sáska

tel.č:  032/6519 621

e-mail: radovan.saska@hornasuca.sk, kontrolor@hornasuca.sk

 

§18

Postavenie hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§ 18f

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý:

a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d) citovaného zákona

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu  obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho  najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,  a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami     pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych  fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i)  plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstvaobecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.  

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2014

Plán_kontrolnej činnosti na_II.polrok_2013

Správa o výsledkoch kontrol za I.polrok 2013

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2012

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2013

Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2017

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.