Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Informácie o obci

Horná Súča

Horná Súča vznikla v kotline pohoria Bielych Karpát vo vzdialenosti 13 km severozápadne od Trenčína. Stred obce leží v nadmorskej výške 315 m na 17° 57´ východnej zemepisnej dĺžky a 48° 59´ severnej zemepisnej šírky. Hranica katastra meria 35 km, z toho 14 km tvorí štátna hranica s Českou republikou a celý chotár obce leží na území Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.

Najnižším bodom chotára je údolie Súčanky na východe v nadmorskej výške 290 m. Najvyšším vrchom je Javorník na severovýchode, na štátnej hranici, dosahujúci výšku 783 m n. m. Hornatinový reliéf okrem neho dotvárajú vrcholy Čerešienok (758 m n. m.), Fornákovej (627 m n. m.), Chabovej (750 m n. m.) a Košárov (700 m n. m.). Horná Súča je charakteristická kopaničiarskym osídlením s piatimi kopanicami – Dúbravou, Závrskou, Vlčím Vrchom, Trnávkou, Krásnym Dubom – a s menšími rozptýlenými usadlosťami. Výmera chotára obce je 5383 ha.

Vegetáciu územia chotára Hornej Súče tvoria lesy, poľnohospodárske kultúry a lúčne spoločenstvá.

Podľa lesného vegetačného stupňa patrí toto územie do bukového a dubovo-bukového pásma. Lesné porasty tvoria prevažne buk, smrek, dub a smrekovec opadavý. Pre územie je charakteristická horská klíma. Vo vrchovinovej časti je chladná a v údolnej časti mierne teplá.

Na geologickej stavbe územia Hornej Súče sa podieľajú druhohorné horniny bradlového pásma, paleogénne horniny flyšového pásma a pokryvné kvartérne sedimenty. Územie má veľmi zložitú príkrovovú stavbu.

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.