Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Komisia kultúry a Komisia sociálna

Komisia kultúry, školstva a športu

 

 • prerokováva a vyjadruje sa k plánu kultúrnej činnosti
 • prerokováva návrhy koncepcie školstva na území obce, zaoberá sa perspektívou rozvoja   školstva
 • prerokováva kritéria poskytovania príspevkov a zaujíma k nim svoje   stanoviská
 • prerokováva a vyhodnocuje využívanie kultúrnych zariadení v obci
 • organizačno-technicky zabezpečuje poriadanie obecných kultúrnych podujatí
 • spolupracuje s farským úradom, koordinuje priestorové a organizačné možnosti pri realizácií plánu kultúrnych podujatí
 • prerokováva a vyhodnocuje činnosť ZPOZ
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

  

Mgr. Laurinec Vojtech predseda komisie
Bilčík Pavol člen komisie
Buček Štefan člen komisie
Gago Martin člen komisie
Gagová Iveta člen komisie
Gugová Magdaléna člen komisie
Mikušinec Pavol     člen komisie
Poláčková Magdaléna člen komisie
Zemanovič Jozef člen komisie
Zemanovič Ľuboslav člen komisie
Mráziková Lucia zapisovateľka

 Zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu v roku 2017

index3.jpeg

Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
11.01.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
03.05.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
22.08.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
29.11.2017 16:30 OcÚ Horná Súča

 

 

 

 

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

 • prerokováva návrhy koncepcie sociálneho rozvoja obce
 • vyjadruje sa k zriadeniu sociálnych zariadení v obci 
 • prerokováva podnety a žiadosti občanov vo svojej pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • kontroluje plnenie rozpočtu obce za danú oblasť                 
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iných materiálov vo svoje pôsobnosti a zaujíma k nim svoje stanoviská
 • spolupracuje s cirkvou na území obce pri riešení sociálnej situácie obyvateľov
 • spolupracuje so zdravotníckymi zariadeniami v obci pri utváraní zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce občanov v obci
 • vykonáva kontrolu dodržiavania VZN v oblasti nájomných bytov
 • vyhodnocuje svoju činnosť
Gugová Júlia  predseda komisie
Ing. Cverenkár Michal člen komisie
Bc.Cverenkárová Štefánia      člen komisie
Ing. Čapák Miroslav člen komisie
Dohnanová Mária člen komisie
Gagová Mária člen komisie
Habániková Anna člen komisie
Mgr. Laurinec Vojtech člen komisie
Zemanovič Jozef člen komisie
Michalíčková Vilma

zapisovateľka

Zasadnutia komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej v roku 2017

index1.jpeg

Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
06.03.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
23.05.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
22.08.2017 17:00 OcÚ Horná Súča
28.11.2017 16:30 OcÚ Horná Súča© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.