Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Komisia stavebná, poľnohospodárstva a životného prostredia

Komisia výstavby, poľnohospodárstva a ŽP

 images.jpg

 • prerokováva návrhy investičných akcií obce v štádiu projektovej prípravy a zaujíma k nim stanovisko
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim stanovisko
 • prerokováva a pripravuje podklady k odpredajom obecných pozemkov pre OZ
 • prerokováva sťažnosti občanov, prípadne sporné otázky v oblasti stavebnej komisie
 • vykonáva kontrolu v oblasti ochrany ovzdušia, odpadov vôd, zvierat, pôdohospodárstva, stavebného poriadku, dopravy, pohrebníctva, vyplývajúcej pre obec z príslušných právnych predpisov
 • prerokováva a odporúča spôsob riešenia pri nakladaní s komunálnym odpadom na území obce
 • prerokováva a odporúča riešenie zberu a triedeného odpadu na území obce
 • spolupracuje pri tvorbe rozpočtu obce v danej oblasti
 • vyhodnocuje činosť v oblasti výstavby s ohľadom na rozvoj obce a individuálnu bytovú výstavbu
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Mrázik Jozef predseda komisie

Barinec František    

člen komisie
Habánik Stanislav člen komisie
Kako Ivan člen komisie
Kašlík Ján člen komisie
Krovina Jakub člen komisie
Orság Jozef člen komisie
Panák Štefan člen komisie
Ing. Švajda Alojz člen komisie
Zemanovič Jozef ml. člen komisie
Poláčková Katarína zapisovateľka
 
 

Zasadnutia komisie výstavby, poľnohospodárstva a ŽP v roku 2019

Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
28.02.2019 16:30 OcÚ Horná Súča
06.06.2019 16:30 OcÚ Horná Súča
22.08.2019 16:30 OcÚ Horná Súča
21.11.2019 16:30 OcÚ Horná Súča

Komisia finančná
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu a zmenám rozpočtu obce rozpočtovej organizácie obce Horná Súča na príslušný rok
 • prerokováva a hodnotí štvrťročné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
 • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce
 • prerokováva a vjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov a prebytku  rozpočtového hospodárstva
 • prerokováva a vyjadruje sa k poskytnutiu úverov, resp. pôžičiek obci Horná Súča
 • prerokováva združovanie prostriedkov obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom obce
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom nehnuteľného majetku do vlastníctva obce
 • vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločnosti, kontroluje jeho využívanie a navrhuje opatrenia
 • vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom majúcim dopad na rozpočet obce
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
                 index.jpeg                      

Ing. Čapák Miroslav

predseda komisie
Ing. Dohnan Pavol  člen komisie
Kako Ivan         člen komisie
Krovina Jakub člen komisie
Mrázik Jozef člen komisie
Mgr. Sáska Radovan člen komisie
Koželová Alena    člen komisie
Pastieriková Marta zapisovateľka
Zasadnutia finančnej komisie v roku 2019
Dátum zasadnutia Čas zasadnutia Miesto zasadnutia
27.02.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
05.06.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
27.08.2019 17:00 OcÚ Horná Súča
20.11.2019 17:00 OcÚ Horná Súča

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.