Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený  z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Súča môže mať 9 - 11 poslancov.

Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva.

Podrobnú úpravu rokovania OZ upravuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.

 

 

Úlohy obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo /OZ/ rozhoduje o  základných otázkach života obce a  je mu vyhradené najmä:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)      schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c)       schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)      rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)       vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g)      uznášať sa na nariadeniach,

h)      schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,

i)        určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)        voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)      schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l)        zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)    schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)      zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)      udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)      ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

 

 POSLANCI:

Pavol B I L Č Í K
Štefan     B U Č E K
Ing. Michal C V E R E N K Á R   
Ing. Miroslav           Č A P Á K
Júlia  G U G O V Á
Stanislav H A B Á N I K
Ivan K A K O
Jakub K R O V I N A
Mgr. Vojtech L A U R I N E C
Jozef M R Á Z I K
Jozef Z E M A N O V I Č

 

PLÁN ZASADNUTÍ OZ 

DEŇ HODINA MIESTO
07.03.2017 18:00 KD Horná Súča
30.05.2017 18:00 KD Trnávka
05.09.2017 18:00 KD Horná Súča
05.12.2017 18:00 KD Horná Súča

 

 

 

členovia OBECNe rady

 

Ing. Juraj      O N D R A Č K A             starosta obce
Jozef M R Á Z I K zástupca starostu
Mgr. Vojtech       L A U R I N E C                     člen rady
Júlia G U G O V Á člen rady
Ing. Katarína  O R S A G O V Á hlavný kontrolór
Margaréta D O H N A N O V Á zapisovateľka

 

PLÁN ZASADNUTÍ OR
DEŇ HODINA MIESTO
17.03.2017 18:00 OcÚ Horná Súča
09.06.2017 18:00 KD Vlčí Vrch
15.09.2017 18:00 OcÚ Horná Súča
15.12.2017 18:00  OcÚ Horná Súča

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.