Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Poplatok za komunálny odpad a DSO

 

OZNAM !!!

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD 

Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad na obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 v zmysle VZN Obce Horná Súča, môžu  žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku doručiť, zaslať na Obecný úrad v Hornej Súči do 31. januára 2019 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.

       

 

Poplatníci – právnické osoby a podnikatelia sú povinní do 31. januára 2019 oznámiť na Obecný úrad v Hornej Súči frekvenciu odvozov, počet a objem zberných nádob, ktoré využívajú na zber komunálneho odpadu  

 

 

Informácie: Obecný úrad Horná Súča - Paula Škundová,  1.posch.kanc.č.5,

 tel.kontakt: 032/6519614

             e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk, hornasuca@hornasuca.sk

                  

 

 

 

 

    ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD v roku 2019

 

1.    V súlade s § 82 odst.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“),  Obec Horná Súča poplatok zníži nasledovne:

a)  o 25 %, ak poplatník študuje mimo obce na území SR (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie školy, potvrdenie o o ubytovaní na internáte, potvrdenie o  pobyte, nájomnú zmluvu, prípadne iný doklad preukázujúci ubytovanie v mieste štúdia okrem čestného prehlásenia.

 

b)  o 25 %, ak poplatník  pracuje mimo obce na území Slovenskej republiky (s výnimkou denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní  v zdaňovacom období sa z tohto dôvodu nezdržiaval na území obce.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení, potvrdenie o  pobyte,  prípadne iný doklad preukazujúci ubytovanie v mieste pracoviska okrem čestného prehlásenia

 

c)  o 50 %, ak poplatník pracuje v zahraničí a viac ako 90 dní v zdaňovacom období  sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnú zmluvu príp. iný doklad preukazujúci prácu v zahraničí okrem čestného prehlásenia.

 

d)  o 10%, ak poplatník vlastní na území obce nehnuteľnosť a nemá na území obce trvalý alebo prechodný pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a čestné prehlásenie.

 

2.    V súlade s § 83 odst.2 zákona obec poplatok zníži pre poplatníkov podľa § 77 odst.1 písm. a) zákona nasledovne:

a)    25 %, ak poplatník je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným posti alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládny.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a preukaz ZŤP alebo rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.

Poplatník, ktorý požiadal o zníženie poplatku z dôvodu držiteľa preukazu ZŤP v predchádzajúcom období  a nenastala žiadna zmena, nie je potrebné žiadať o zníženie poplatku opätovne.

b)    25 %, ak poplatník je v hmotnej núdzi.

Treba predložiť žiadosť o zníženie poplatku a rozhodnutie, potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.

c)    25 %, ak poplatník dovŕšil  k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov

 

JEDNOTLIVÉ DRUHY ZNÍŽENIA POPLATKU NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ SÚČASNE

 

 

ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD v roku 2019

 

V súlade s § 82 odst.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“)  Obec Horná Súča poplatok odpustí za obdobie, v ktorom platiteľ:

a)     preukáže, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (žije v zahraničí).

Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a  potvrdenie o pobyte na území iného štátu, potvrdenie o bývaní na území iného štátu alebo iný doklad preukazujúci bývanie na území iného štátu príp. čestné prehlásenie platiteľa.

b)    preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody mimo územia obce.

Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a  potvrdenie o umiestnení poplatníka v takomto zariadení a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum začiatku pobytu a dátum ukončenia pobytu v takomto zariadení.

c)     ktorý má na území Obce Horná Súča trvalý pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval mimo obce na území SR a preukáže, že za bežné zdaňovacie obdobie zaplatil poplatok v mieste skutočného pobytu.

Treba predložiť žiadosť o odpustenie poplatku a potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste skutočného pobytu, nájomná zmluva.

 

ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU BUDE UPLATNENÉ IBA TOMU POPLATNÍKOVI, KTORÝ SI PLNÍ RIADNE POPLATKOVÚ POVINNOSŤ A NEMÁ EVIDOVANÉ NEDOPLATKY Z POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DSO

 

 

 

 

Tlačivá - poplatok za komunálny odapd a drobný stavebný odpad - PO, podnikatelia:

Oznámenie - množstvový zber

Oznamovacia povinnosť PO, podnikatelia  - VZNIK,ZMENA,ZÁNIK

 

Tlačivá - poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - FO, obyvatelia:

Oznamovacia povinnosť k poplatku za KO a DSO - vznik

Oznamovacia povinnosť k poplatku za KO a DSO - zánik, zmena

Žiadosť o odpustenie poplatku za KO a DSO na rok 2015

Žiadosť o zníženie poplatku za KO a DSO na rok 2015

Žiadosť o zníženie / odpustenie poplatku za komunálny odpad rok 2016, 2017, 2018, 2019

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.