Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Samospráva

Obec Horná Súča (Village Horná Súča)

Adresa (Address):

Obecný úrad Horná Súča č. 233,

913 33 Horná Súča

Úradné hodiny (Office hours):

Pondelok (Mon): 7:00 - 15:00

Utorok (Tue): nestránkový deň (closed)

Streda (Wed): 7:00 - 16:00

Štvrtok (Thu): 7:00 - 15:00

Piatok (Fri): 7:00 - 14:00

Telefón (Phone):

+421 (0) 32 65 19 611

+421 (0) 32 64 93 204

+421 (0) 32 64 20 928

+421 (0) 32 64 20 929

klapky (extensions):

032 65 19 611   hornasuca@hornasuca.sk Sekretariát, podateľňa, registratúra (Secretariat, Registry)

032 65 19 612   evidencia@hornasuca.sk Evidencia obyvateľov, sociálne veci a matrika (Population registration, Social affairs & Registry office)

032 65 19 613   ekonom@hornasuca.sk Ekonomické oddelenie (Economic Department)

032 65 19 614   dane@hornasuca.sk Mzdová účtareň, dane (Payroll, Taxes)

032 65 19 615   stavebnyurad@hornasuca.sk Stavebný úrad, životné prostredie (Building authority, Enviroment) 

032 65 19 616   kultura@hornasuca.sk Kultúra, školstvo, šport (Culture, Education, Sport)

032 65 19 617   zastupca@hornasuca.sk Zástupca starostu obce (Deputy mayor of the municipality)

032 65 19 618   starosta@hornasuca.sk Starosta obce (Mayor)

032 65 19 619   kniznica@hornasuca.sk Obecná knižnica (Library)

032 65 19 620   paula.gagova@hornasuca.sk  Obecná pokladňa, životné prostredie (Tax administration & General treasury)

032 65 19 621   kontrolor@hornasuca.sk Hlavný kontrolór obce (Chief Controller of the municipality)

 

Fax:

+421 (0) 32 65 19 622

Mobil:

+421 (0) 918 500 836   Starosta obce (Mayor)

             +421 (0) 905 434 417   Zástupca starostu obce (Deputy mayor of the municipality)

     +421 (0) 918 421 388   vedúci prevádzky (Operation manager)

 

E-mail:

informacie@hornasuca.sk

mailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@hornasuca.sk

(emplyees' email addresses are in the form: name.surname@hornasuca.sk)

 

Web:

www.hornasuca.sk

Správca obsahu (Content Manager) Obec Horná Súča

technický prevadzkovateľ (Technical Operator) ARS NOVA s.r.o.

 

Horná Súča is a village and municipality in Trenčín District in the Trenčín Region of north-western Slovakia. This webpage contains presentation of Municipality office, it´s services and the life in village at present.

 

Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti

Webové stránky Obce Horná Súča -www.hornasuca.sk sú prispôsobené štandardu Blind Friendly Web. Pri vytváraní stránky boli dodržané nasledovné body:

1.     Grafické objekty použité k ovládaniu stránky majú definovanú textovú alternatívu

1.     Obsah stránky je dostupný aj bez použitia skriptov, appletov, obrázkov alebo kaskádových štýlov

1.     Stránka používa bez-tabuľkový layout

1.     Stránka nepoužíva klikatené mapy

1.     Farby pozadia a popredia sú dostatočne kontrastné, tak by vždy získali hodnotenie AAA

1.     Elementy ktoré obsahujú text štandardnej veľkosti, zároveň neobsahujú pozadie ktoré by znižovalo ich kontrast

1.     Kód stránky sa v rámci možností snaží čo najviac priblížiť štandardu HTML 5.

1.     Na webovej stránke nekmitá nič rýchlejšie ako raz za sekundu

1.     Prvky ktoré tvoria nadpisy a zoznamy sú korektne vyznačené v zdrojovom kóde

1.     Formulárové prvky majú výstižný názov

 

NIEKTORÉ PRÁVNE OBMEDZENIA ÚVODNÝCH USTANOVENÍ, ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI PODMIENKY, KTORÝM SA UŽÍVATEĽ PODRIAĎUJE, SLEDOVANIE PREVÁDZKY WEBOVÉHO SERVERU
 
Ochrana osobných údajov

Podmienky používania

Užívaním týchto stránok súhlasite s týmito podmienkami. Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasite, nepoužívajte prosím tento webový server.

Prevádzkovateľ webového serveru hornasuca.sk, Vám dáva oprávnenie prehliadať a sťahovať materiály z tohto webového serveru výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiach týchto materiálov. Akékoľvek užívanie týchto materiálov na akomkoľvek inom webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie užívať tento webový server je automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Materiály a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované "tak, ako sú", tzn. bez záruk akéhokoľvek druhu, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel či neporušovanie duševného vlastníctva. Záväzky spoločnosti týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Prevádzkovateľ ďalej neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softwaru a služieb na tomto webovom serveri. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prevádzať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

Prevádzkovateľ, jeho dodávatelia ani trenie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia, tých škod, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, strát dát alebo prerušenia obchodu) spôsobené užívaním, neschopnosťou užívať alebo na základe výsledkov užívania tohto webového serveru, akéhokoľvek serveru, na ktorý tento webový server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ bol alebo nebol na možnosť vzniku takýchto škôd upozornený. Ak užívanie materiálov, informácií, či služieb z tohto webového serveru bude mať za následok nutnosť údržby alebo opravy zariadenia či dát, ponesie všetky náklady s tým spojené.

Prevádzkovateľ od vás prostredníctvom tohto webového serveru nechce príjmať dôverné ani chránené informácie. Akékoľvek materiály, informácie alebo iné správy, ktoré prenesiete alebo zašlete na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Prevádzkovateľ nebude mať s takouto informáciou žiadne záväzky. Prevádzkovateľ a osoby ním poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky takéto informácie, zvuky, texty a iné súčasti pre akékoľvek komerčné či nekomerčné účely.

Prevádzkovateľ bude v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov tohto webového serveru a poskytovaných služieb a v súvislosit s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitorovať prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštovných serverov vrátane IP adries počítačov kontaktujúcich pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet tieto serveri a ďalej bude tieto informácie archivovať a vyhodnocovať, hlavne z dôvodu technického zabezpečenia prevádzky tohto webového serveru a rozširovania jeho služieb podľa ich skutočného využitia.

Je v našom záujme chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce údaje.

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov - súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - obec Horná Súča.

Obec Horná Súča sa zaručuje, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má ma našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.