Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Stavebný úrad

stavebný úrad

ilustr.jpg

 

Stavebný úrad

Poláčková Katarína

t.č.: 032/6519 615

e-mail: stavebnyurad@hornasuca.sk

vykonáva agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. O územnom plánovaní  a stavebnom poriadku

vedie agendu ohlásení drobných stavieb

vydáva oznámenie k ohláseniu DS

Vykonáva štátny stavebný dohľad

prejednáva porušenie stavebného zákona, vyvodzuje postihy v zmysle zákona 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov

vedie agendu ohlásení drobných stavieb

vedie agendu komisie výstavby, poľnohospodárstva a životného prostredia,

vedie evidenciu odberateľov pitnej vody, pripravuje zmluvy na odber vody, vybavuje žiadosti o prípojke  vody, montáž vodomerov,

vykonáva správu na úseku cestného hospodárstva

vykonáva správu na úseku životného prostredia (ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

tlačivá

T1 návrh na vydanie ÚR.pdf

 T2_Žiadost o stavebne povolenie-1.pdf

T2_Žiadost o stavebne povolenie.pdf

T3 žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf

T4 Žiadosť o odstranenie stavby.pdf

T5 Návrh na vydanie KR.pdf

T6 návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf

T7 Ohlásenie drobnej stavby-1.pdf

T8 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf

T9 žiadosť o predĺženie platnosti ÚR.pdf

ŽP žiadosť o montáž vodomeru.pdf

ŽP žiadosť o vodovodnú prípojku.pdf

CDaPK žiadosť o určenie dopravného značenia.pdf

ŽP žiadosť  na umiestnenie a užívanie MZZO.pdf

Žiadosť k SP na úseku štátnej vodnej správy.pdf

Žiadosť - vydanie POT k výstavbe.pdf

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.