Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Úradná tabuľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH PREVÁDZKOVATEĽA OBEC HORNÁ SÚČA, HORNÁ SÚČA 233, 913 33 HORNÁ SÚČA

Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"):

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:          Obec Horná Súča

Adresa:                      Horná Súča 233,  913 33 Horná Súča

IČO:                           00311561

Kontaktné údaje: starosta@hornasuca.sk        

tel.: 032/65 19 618

mobil: 0918 500 836

    

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:

Martina B I R Á S O V Á

tel. kontakt: 032/65 19 612

e-mail: martina.birasova@hornasuca.sk

Informačná povinnosť informačných systémov podľa nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

 

 

PRÍSTUP K INFORMÁCIAM podľa zákona 211/2000 Z.z. 

Organizačná štruktúra obce Horná Súča

Postup pri vybavovaní žiadosti

Povinná osoba

Prehľad predpisov

Spôsob podania opravného prostriedku

Ziskavanie informácií

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb: 3 344

Počet obyvateľov obce k 30. 08. 2018: 3 337

Oznámenie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Určenie obvodov a poslancov 

Informácia pre voliča 

Menovanie zapisovateľky

Informácie -  kandidátne listiny

Oznámenia o delegovaní

Volebné okrsky a miestnosti

19.9.2018 ZOZNAM zaregistrovaných kandidátov pre voľby STAROSTU OBE

19.9.2018 ZOZNAM  zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VZN o umiestňovaní plagátov

 

Viac informácií k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Zverejňovanie objednávok podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnomhttp://www.hornasuca.sk/data/Download/oznámenie%20o%20správnom%20konaní%20Viliam%20Petrík%20a%20Alena%20Petríková.pdf prístupe k informáciam:

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

09.12.2019 POZVANKA NA OZ 10.12.2019

04.12.2019 Rozhodnutie o zastavení konania RD - Peter Halan

 04.12.2019 POZVANKA NA OZ 6.12.2019

21.11.2019  NÁVRH -VZN č. 4/2019 O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA

21.11.2019 NÁVRH  VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

21.11.2019 NÁVRH VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

21.11.2019 Prerušenie distribúcie el. energie

 21.11.2019 Prerušenie distribúcie el. energie

 21.11.2019 Verejná vyhláška

 21.11.2019 NÁVRH- Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení na území obce

 21.11.2019 Rozpočet obce Horná Súča 2020-2022

14.11.2019 Prerušenie distribúcie elektriny 29.11.2019

11.11,2019 VÝZVA - Západoslovenská distribučná, a.s.

08.11.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE- Ing. Peter Panák a Mgr. Lucia Panáková

29.10.2019 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie- Fabian Jakub

28.10.2019 Prerušenie distribúcie elektriny 13.11.2019

22.10.2019 Prerušenie distribúcie elektriny 4.11.2019

21.10.2019 Verejná Vyhláška Predný Bzovík

08.10.2019 Rozhodnutie- Dolný Brodek a Horné Lány

02.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

02.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

30.9.2019 Oznámenie o začatí SK-RD P. Panák a L. Koprivňanská

24.9.2019  Výzva- verejná vyhláška

20.9.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania - Fabian Jakub

19.9.2019 Dodatok č. 10 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení

 16.09.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 18.09.2019

10.9.2019 Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho

10.9.2019 Rozhodnutie - pozemkový a lesný odbor

 10.9.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

10.9.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektriny

10.9.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektriny

09.09.2019 - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13. 09. 2019

06.09.2019 Uzávierka-obchádzka

06.09.2019 Uzávierka-obchádzka

06.09.2019 Uzávierka-obchádzka

6.9.2019 Predloženie odvolania

5.9.2019 Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

4.9.2019 Verejná vyhláška

28.8.2019 NÁVRH Dodatok č. 10 k VZN č.2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení

28.8.2019 Výročná správa obce Horná Súča za rok 2018

23.8.2019 NÁVRH Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2017

23.8.2019 Zámer odpredaja nehnuteľnosti v katastrálnom územá Horná Súča

20.8.2019 NÁVRH na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Horná Súča 2019-2023

16.8.2019 OZNAM-Čiastočná uzávierka cesty

16.8.2019 Plánované prerušenie distribúcie elektriny

14.8.2019 Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

01.08.2019 Rozhodnutie o umiestnení stavby- Zdenka Minárová

30.7.2019 Oznámenie o začatí územného konania TODA Trade, s.r.o.

30.7.2019 Oznámenie o začatí správneho konania

30.7.2019 Upovedomenie o podaní odvolania

19.7.2019 Oznámenie o začatí správneho konania - Zemanovičová Lujza

10.07.2019 Prerušenie distribúcie elektriny

08.07.2019 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 Upozornenie na kontrolu zákazu vjazdov

24.6.2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

24.6.2019 Dodatok č. 1  k VZN č. 3/2015 o poskytnuti jednorazovej dávky

24.6.2019 VZN č. 1/2019 o vzdelávaní na území obce Horná Súča

 24.6.2019 Záverečný účet obce Horná Súča na rok 2018

24.6.2019 Verejná vyhláška

21.6.2019 Stavebné povolenie Štefan Ondračka a manželka

POZVÁNKA na OZ 21.6.2019

11.6.2019 Prerušenie distribúcie el. energie

10.6.2019 Verejná vyhláška- Stavebné povolenie

07.06.2019 Prerušenie distribúcie el. energie

06.06.2019 Návrh VZN č. 1/2019 o vzdelávaní na území obce Horná Súča

06.06.2019 Záverečný účet obce Horná Súča za rok 2018

03.06.2019 Návrh- Dodatok č.1 k VZN č. 3/2015 o poskytnuti jednorazovej davky

03.06.2019 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

03.06.2019 Návrh- Dodatok č. 1 k VZN č.5/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

16.5.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania- Ing. Adrián Haško a manželka Kristína Hašková

13.5.2019 Verejná vyhláška -Zverejnenie projektu pozemkových úprav

15.4.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania- Ing. Štefan Ondračka a Mgr. Alena Ondračková

Zásady odmeňovania poslancov od 1.4.2019

Zásady odmeňavnia členov komisií, ktorí nie sú poslancami od 1.4.2019

02.04.2019- OZNAM- očkovanie psov

02.04.2019 Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie žiadosti- RD Peter Halan

02.04.2019 Upovedomenie o podaní odvolania - Ján Malých

01.04.2019 - Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky koanané dňa 30.03.2019 - II. kolo

21.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania - Bartek

21.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania- Koníčková

20. 03. 2019 OZNAM - Voľby do Európskeho parlamentu - emailové adresy

18. 03. 2019 Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 16. 03. 2019 - I. kolo

15.03.2019 - Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca a zvolenie náhradníka poslanca obecného zastupiteľstva

Pozvánka na OZ 18. 03. 2019

08.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania-Petrík

01.03.2019 Oznámenie o začatí spávneho konania-Štefánková M.

28.2.2019 Vyhodnotenie kvality štandardov vody za rok 2018.pdf

28.02.2019 NÁVRH- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči

26.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín-  Birošová D.

25.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania- Minárik

25.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania - Múka

22.02.2019 Oznámenie - začatie stavebných prác ZSE a.s.

21.02.2019 Stavebné povolenie - oplotenie - zmena - Forgáčová Júlia

21.02.2019 Oznámenie o začatí územnéko konania ČOV

18.02.2019 Stavebné povolenie - Oplotenie - Malých Ján

18.02.2019 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia RD č. 38 - Lukšo Jakub

18.02.2019 Oznámenie o začatí konania - DPS - Gajarská Kristína

18.01.2019 Prerušenie distribcie elektriny 

29.01.2019 Zisťovanie SILC 

24.01.2019 Verejná vyhláška RVS Vlára-Váh s.r.o. 

18.01.2019 Verejná vyhláška Oznámenie o platnosti  a platného znenia zásad 

11.1.2019 Zaslanie výpisu  z rozdelovacieho plánu v rámci projektu jednoduchých pozemkových úprav

11.01.2019 Duručenie rozdeľovacieho plánu v rámci obvod projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k.ú Horná Súča, lokalita Predný Bzovík

11.01.2019 Verejná výhláška  - Zvereknene rojektu pozemkových úprav v časti extravilánu k.ú Horná Súča, lokalita Predný Bzovík

17.01.2019 Oznámenie o začatí SK - zmena stavby OPLOTENIE - Forgáčová Júlia

10.12.2018 Dodatok č 1 k VZN č. 5/2017 o nakladaní s KO a DSO

10.12.2018 Dodatok č.2 k VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

22.11.2018 NÁVRH VZN o miestnom poplatku za rozvoj

22.11.2018 NÁVRH Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

22.11.2018 Dodatok č.1 k VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

22.11.2018 Oznámenie  o výkone ŠSD - nepovolené terénne úpravy- Ondrej Blaho

09.11.2018 OSK - Rekonštrukcia RD č. 38 - Lukšo Jakub

31.10. 2018 Oznámenie o začatí SK - Rodinný dom - Hoťko Peter

26.10.2018 Výzva orgánu ŠSD

11.10.2018 Návrh dodatku č.1 k VZN č. 4/2017 o miestnych daniacha miestonm poplatku za KO A DSO

27.09.2018 Oznámenie o ústnom pojednávaní - Oplotenie - Malých Ján

26.09.2018 Dodatočné povolenie stavby - Lesná cesta 3L 4,515 - Urbariát obce Horná Súča

07.09.2018 Dodatočné povolenie stavby - Prístupová komunikácia IBV H. Súča - Halan Peter

13.09.2018 Dodatok č.2 k zásadám odmeňovania poslancov

13.09.2018 Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania členov komisií, ktorí nie sú poslancami

03.09.2018 Stavebné povolenie - Oplotenie - Júlia Forgáčová

30.08.2018 NÁVRH - Dodatok č. 1 k zásadám odmeňovania členov komisií, ktorí nie sú poslancami

30.08.2018 NÁVRH - Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov

09.07.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie DPS - Lesná cesta u Stehlíkov

09.07.2018 Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu - Nepovolené terénne úpravy Ondrej Blaho

11.6.2018 VZN č. 2/2018 o niektorých podmienkach držania psov v obci Horná Súča

11.6.2018 VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

17.5.2018 Návrh VZN č. 2/2018 o niektorých podmienkach držania psov v obci Horná Súča

11.05.2018 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Blaho Miroslav

07.05.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - Rodinný dom - Halan Peter

07.05.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - Prístupová komunikácia IBV H. Súča - Halan Peter

25.4.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou - uloženie písomností

21.03.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s umiestnení stavby - Rodinný dom - Blaho Miroslav

15.12.2017 VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Obci Horná Súča

6.12.2017 Oznámenie o uložení písomností - Rozhodnutia správcu dane

25.10.2017 Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa §2 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z.

25.10.2017 Stavebné povolenie RD Hulvák Zdenko a Hamajová Simona

20.10.2017 Výzva na oboznámenie sa s pokladmi pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení stavby RD Peter Halan

20.10.2017 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v konaní o dodatočnom povolení resp. odstránení stavby - Prístupová komunikácia IBV Horná Súča Peter Halan

18.5.2017 Plánovaný prevod vlastnických práv obecných pozemkov

23.05.2017 Záverečný účet obce za rok 2016

10.05.2017 Oznámenie o DPS resp. odstránení stavby Lesná cesta, Urbariát obce Horná Súča

26.04.2017 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "RD, záhradný dom, bazén, hospodárska budova" Ing. Peter Radič

26.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov" Obec Horná Súča

21.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania, zmena stavby pred dokončením "RD PRAKTIK 84" Zúdor Pavol s manželkou Oľgou

 21.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania, zmena stavby pred dokončením "Dvojgaráž 36" Zúdor Pavol s manželkou Oľgou

09.02.2017 Oznámenie o začatí konania o DPS resp. odstránenie stavby "Prístupová komunikácia IBV Horná Súča"

09.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom" Peter Halan

23.01.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárska budova, Veronika Švajdelníková

13.12.2016 Dodatok č.1 k VZN Obce Horná Súča o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v Obci Horná Súča č. 6/2015

13.12.2016 Programový rozpočet obce Horná Súča na rok 2017

17.10.2016 Stavebné povolenie RD PhDr. Edita Babicová

17.10.2016 Stavebné povolenie "Poľnohospodársky objekt - novostavba" Ing. Peter Michalík 

14.10.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania RD a garáž Jakub Ondračka s manželkou Ing. Martinou Ondračkovou

26.09.2016 Rozhodnutie: O zastavení stavby sklad poľnohospdárskeho  náradia Panák Viliam a Katarína 

09.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania "Poľnohohospodársky objekt" - Ing. Peter Michalík 

02. 09. 2016 Stavebné povoelnie RD - Elena Stražáková 

26. 08. 2016 OZNÁMENIE - Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

22. 08. 2016 Dodatočné povolenie stavby a kolaudačné rozhodnutie rekreačnej chatky František Sáska

10.08.2016 Rozhodnutie:Povolenie na odstránenie stavby Zrubová drevená stodola Cverenkár Rudolf a Štefánia

10.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania zmena stavby Sklad poľnohospodárskeho náradia Panák Viliam a Katarína

01.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom Stražáková Elena

01.08.2016 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a kolaudačné rozhodnutie - Záhradná chata - Birás Jozef

20.07.2016 Stavebné povolenie  - rekreačná chcata - Mgr. Igor Juhás s manžekou Ing. Zuzanou

22.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného  konania - Prístavba rekreačnej chaty Mgr. Igor Juhás s manželkou Ing. Zuzanou  

3.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania - RD Babicová Edita, PhDr.

06.05.2016 záverečný účet obce Horná Súča za rok 2015

21.04.2016 Oznámenie o začatí konania o DPS, Ing. Peter Radič

20.04.2016 Dodatočné povolenie stavby a kolaudačné rozhodnutie - RD Pekárek V.

13.04.2016 Stavebné povolenie zmena RD 955 - Daniel Gračka Horná Súča 955

12.4.2016 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Švajdleníková Veronika

6.4.2016 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Zigo Tomáš a manželka Veronika

25.02.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania, rodinný dom, Tomáš Zigo s manželkou Veronikou

26.01.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania - RD - Švajdleníková Veronika

16.12.2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča č.6/2015 

30.11.2015 Programový rozpočet 2016-2018 

30.11.2015 ROZPOČET 2016-2018

27.11.2015 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáne odbady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

14.11.2014 VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

14.11.2014 rozpočet Obce Horná Súča na rok 2015

29.10.2014 Návrh Rozpočtuobce na roky 2015-2017 textová časť

29.10.2014 Návrh Rozpočtuobce na roky 2015-2017 tabuľková časť

29.10.2014 Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce

29.10.2014 Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce

29.10.2014 Návrh VZN č. 5/2014 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

21.10.2014  Zmluva o terminovanom úvere č. 1039/2014/UZ

21.10.2014  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1590/2014/D

01.10.2014 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

09.09.2014 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

27.06.2014 Dodatok č. 4 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

11.04.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0183/15

27.01.2014 Zmluva o termínovanom úvere č. 99/2014/UZ

27.01.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 159/2014/D

30.11.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0183/15

27.11.2013 Návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2016

01.11.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. ZOP_2013_4_HORNASUCA

31.10.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

18.09.2013 výzva na predkladanie rozpočtových požiadaviek pre tvorbu rozpočtu na rok 2014

18.09.2013 rozpočtový harmonogram na rok 2014

16.09.2013 Zmluva o dielo č. ZOD_2013_2_HSúča

31.08.2013 Zmluva o dielo Kultúrno spoločenské centrum Horná Súča - ústredné kúrenie, elektroinštalácia kotolne a MaR

26.06.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 06/2013

29.04.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

18.04.2013 Zmluva auditor

08.04.2013 Kúpna zmluva č.j. 820/2013

10.02.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

04.02.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 03/2013

31.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

16.10.2012  Zmluva o dielo 2285/2012 stavbal

16.10.2012  Zmluva č. 1749/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

16.10.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1769/2012/D

16.10.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1767/2012/D

16.10.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 984/2012/UZ

16.10.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 983/2012/UZ

18.07.2012 Zmluva o zriadení vecných bremien č 1/2012

30.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 010/3.1MP/2010

28.05.2012 Kúpna zmluva č. 19/2012

05.04.2012  Zmluva o dielo 1/2012 stavbal

23.03.2012  Zmluva o poskytnutí NFP č. 4700015

08.02.2012  Zmluva č. 200/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

08.02.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 283/2012/D

08.02.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 281/2012/D

08.02.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 129/2012/UZ

08.02.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 128/2012/UZ

29.12.2011 Dodatok č.1 k zmluve č. 773/2011/UZ

30.08.2011  Zmluva o dielo č. 004/2011

25.08.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 4. 14/2010/RS

11.08.2011  Zmluva č. 1418/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

11.08.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1341/2011/D

11.08.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1335/2011/D

11.08.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 841/2011/UZ

11.08.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 840/2011/UZ

25.07.2011  Zmluva o dielo č. 003/2011

15.07.2011  Zmluva č. 1309/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

15.07.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1241/2011/D

15.07.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1237/2011/D

15.07.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 774/2011/UZ

15.07.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 773/2011/UZ

13.05.2011 dodatok č. 1 k ZoPSVO zo dňa 27.05.2010

21.04.2011 dodatok č. 1 k MZ zo dňa 22.01.2010

10.02.2011 Rozhodnutie o zmene projektu číslo Z008/4.1/2011 a predmet podpory projektu

27.01.2011 Zmluva o dielo Cesty Nitra rekonštrukcia ciest

15.11.2010 Mandátna zmluva PRODOS DD stavebny dozor

22.07.2010 Zmluva o dielo PRODOS DD PD rekonštrukcia ciest - realizačná

27.05.2010 Zmluva o poskytnutí služieb VO TENDREX

22.01.2010 Mandátna zmluva Suport and consulting externý manažment projektu

24.09.2009 Zmluva o dielo PIA STAMAT s.r.o. PD rekonštrukcia ciest

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.