Najbližšie podujatia

Fotogalérie

Úradná tabuľa

PRÍSTUP K INFORMÁCIAM podľa zákona 211/2000 Z.z. 

Organizačná štruktúra obce Horná Súča

Postup pri vybavovaní žiadosti

Povinná osoba

Prehľad predpisov

Spôsob podania opravného prostriedku

Ziskavanie informácií

Zverejňovanie faktúr podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Zverejňovanie objednávok podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

 

09.07.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie DPS - Lesná cesta u Stehlíkov

09.07.2018 Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu - Nepovolené terénne úpravy Ondrej Blaho

11.6.2018 VZN č. 2/2018 o niektorých podmienkach držania psov v obci Horná Súča

11.6.2018 VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov

17.5.2018 Návrh VZN č. 2/2018 o niektorých podmienkach držania psov v obci Horná Súča

11.05.2018 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Blaho Miroslav

07.05.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - Rodinný dom - Halan Peter

07.05.2018 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia - Prístupová komunikácia IBV H. Súča - Halan Peter

25.4.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou - uloženie písomností

21.03.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s umiestnení stavby - Rodinný dom - Blaho Miroslav

15.12.2017 VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Obci Horná Súča

6.12.2017 Oznámenie o uložení písomností - Rozhodnutia správcu dane

25.10.2017 Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody podľa §2 ods.1 vyhlášky č. 276/2012 Z.z.

25.10.2017 Stavebné povolenie RD Hulvák Zdenko a Hamajová Simona

20.10.2017 Výzva na oboznámenie sa s pokladmi pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení stavby RD Peter Halan

20.10.2017 Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia v konaní o dodatočnom povolení resp. odstránení stavby - Prístupová komunikácia IBV Horná Súča Peter Halan

18.5.2017 Plánovaný prevod vlastnických práv obecných pozemkov

23.05.2017 Záverečný účet obce za rok 2016

10.05.2017 Oznámenie o DPS resp. odstránení stavby Lesná cesta, Urbariát obce Horná Súča

26.04.2017 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "RD, záhradný dom, bazén, hospodárska budova" Ing. Peter Radič

26.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu "Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov" Obec Horná Súča

21.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania, zmena stavby pred dokončením "RD PRAKTIK 84" Zúdor Pavol s manželkou Oľgou

 21.04.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania, zmena stavby pred dokončením "Dvojgaráž 36" Zúdor Pavol s manželkou Oľgou

09.02.2017 Oznámenie o začatí konania o DPS resp. odstránenie stavby "Prístupová komunikácia IBV Horná Súča"

09.02.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania "Rodinný dom" Peter Halan

23.01.2017 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby hospodárska budova, Veronika Švajdelníková

13.12.2016 Dodatok č.1 k VZN Obce Horná Súča o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v Obci Horná Súča č. 6/2015

13.12.2016 Programový rozpočet obce Horná Súča na rok 2017

17.10.2016 Stavebné povolenie RD PhDr. Edita Babicová

17.10.2016 Stavebné povolenie "Poľnohospodársky objekt - novostavba" Ing. Peter Michalík 

14.10.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania RD a garáž Jakub Ondračka s manželkou Ing. Martinou Ondračkovou

26.09.2016 Rozhodnutie: O zastavení stavby sklad poľnohospdárskeho  náradia Panák Viliam a Katarína 

09.09.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania "Poľnohohospodársky objekt" - Ing. Peter Michalík 

02. 09. 2016 Stavebné povoelnie RD - Elena Stražáková 

26. 08. 2016 OZNÁMENIE - Cykloturistická trasa Horná Súča - Šanov

22. 08. 2016 Dodatočné povolenie stavby a kolaudačné rozhodnutie rekreačnej chatky František Sáska

10.08.2016 Rozhodnutie:Povolenie na odstránenie stavby Zrubová drevená stodola Cverenkár Rudolf a Štefánia

10.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania zmena stavby Sklad poľnohospodárskeho náradia Panák Viliam a Katarína

01.08.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania Rodinný dom Stražáková Elena

01.08.2016 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a kolaudačné rozhodnutie - Záhradná chata - Birás Jozef

20.07.2016 Stavebné povolenie  - rekreačná chcata - Mgr. Igor Juhás s manžekou Ing. Zuzanou

22.06.2016 Oznámenie o začatí stavebného  konania - Prístavba rekreačnej chaty Mgr. Igor Juhás s manželkou Ing. Zuzanou  

3.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania - RD Babicová Edita, PhDr.

06.05.2016 záverečný účet obce Horná Súča za rok 2015

21.04.2016 Oznámenie o začatí konania o DPS, Ing. Peter Radič

20.04.2016 Dodatočné povolenie stavby a kolaudačné rozhodnutie - RD Pekárek V.

13.04.2016 Stavebné povolenie zmena RD 955 - Daniel Gračka Horná Súča 955

12.4.2016 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Švajdleníková Veronika

6.4.2016 Stavebné povolenie - Rodinný dom - Zigo Tomáš a manželka Veronika

25.02.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania, rodinný dom, Tomáš Zigo s manželkou Veronikou

26.01.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania - RD - Švajdleníková Veronika

16.12.2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča č.6/2015 

30.11.2015 Programový rozpočet 2016-2018 

30.11.2015 ROZPOČET 2016-2018

27.11.2015 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunáne odbady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

14.11.2014 VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

14.11.2014 rozpočet Obce Horná Súča na rok 2015

29.10.2014 Návrh Rozpočtuobce na roky 2015-2017 textová časť

29.10.2014 Návrh Rozpočtuobce na roky 2015-2017 tabuľková časť

29.10.2014 Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce

29.10.2014 Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce

29.10.2014 Návrh VZN č. 5/2014 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v Obci Horná Súča

21.10.2014  Zmluva o terminovanom úvere č. 1039/2014/UZ

21.10.2014  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1590/2014/D

01.10.2014 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

09.09.2014 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná Súča

27.06.2014 Dodatok č. 4 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

11.04.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0183/15

27.01.2014 Zmluva o termínovanom úvere č. 99/2014/UZ

27.01.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 159/2014/D

30.11.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0183/15

27.11.2013 Návrh rozpočtu obce na roky 2014 - 2016

01.11.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. ZOP_2013_4_HORNASUCA

31.10.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

18.09.2013 výzva na predkladanie rozpočtových požiadaviek pre tvorbu rozpočtu na rok 2014

18.09.2013 rozpočtový harmonogram na rok 2014

16.09.2013 Zmluva o dielo č. ZOD_2013_2_HSúča

31.08.2013 Zmluva o dielo Kultúrno spoločenské centrum Horná Súča - ústredné kúrenie, elektroinštalácia kotolne a MaR

26.06.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 06/2013

29.04.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

18.04.2013 Zmluva auditor

08.04.2013 Kúpna zmluva č.j. 820/2013

10.02.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

04.02.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 03/2013

31.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o terminovanom úvere č. 128/2012/UZ

16.10.2012  Zmluva o dielo 2285/2012 stavbal

16.10.2012  Zmluva č. 1749/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

16.10.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1769/2012/D

16.10.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1767/2012/D

16.10.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 984/2012/UZ

16.10.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 983/2012/UZ

18.07.2012 Zmluva o zriadení vecných bremien č 1/2012

30.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: 010/3.1MP/2010

28.05.2012 Kúpna zmluva č. 19/2012

05.04.2012  Zmluva o dielo 1/2012 stavbal

23.03.2012  Zmluva o poskytnutí NFP č. 4700015

08.02.2012  Zmluva č. 200/2012/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

08.02.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 283/2012/D

08.02.2012  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 281/2012/D

08.02.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 129/2012/UZ

08.02.2012  Zmluva o termínovanom úvere č. 128/2012/UZ

29.12.2011 Dodatok č.1 k zmluve č. 773/2011/UZ

30.08.2011  Zmluva o dielo č. 004/2011

25.08.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 4. 14/2010/RS

11.08.2011  Zmluva č. 1418/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

11.08.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1341/2011/D

11.08.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1335/2011/D

11.08.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 841/2011/UZ

11.08.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 840/2011/UZ

25.07.2011  Zmluva o dielo č. 003/2011

15.07.2011  Zmluva č. 1309/2011/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu

15.07.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1241/2011/D

15.07.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1237/2011/D

15.07.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 774/2011/UZ

15.07.2011  Zmluva o termínovanom úvere č. 773/2011/UZ

13.05.2011 dodatok č. 1 k ZoPSVO zo dňa 27.05.2010

21.04.2011 dodatok č. 1 k MZ zo dňa 22.01.2010

10.02.2011 Rozhodnutie o zmene projektu číslo Z008/4.1/2011 a predmet podpory projektu

27.01.2011 Zmluva o dielo Cesty Nitra rekonštrukcia ciest

15.11.2010 Mandátna zmluva PRODOS DD stavebny dozor

22.07.2010 Zmluva o dielo PRODOS DD PD rekonštrukcia ciest - realizačná

27.05.2010 Zmluva o poskytnutí služieb VO TENDREX

22.01.2010 Mandátna zmluva Suport and consulting externý manažment projektu

24.09.2009 Zmluva o dielo PIA STAMAT s.r.o. PD rekonštrukcia ciest

© 2018 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.