Najbližšie podujatia

Fotogalérie

GDPR

25.05.2018 - 28.02.2019

 

Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa obec Horná Súča, Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča

Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"):

1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:          Obec Horná Súča

Adresa:                      Horná Súča 233,  913 33 Horná Súča

IČO:                           00311561

Kontaktné údaje: starosta@hornasuca.sk        

tel.: 032/64 93 055

mobil: 0918 500 836

    

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:

Martina B I R Á S O V Á

tel. kontakt: 032/65 19 612

e-mail: martina.birasova@hornasuca.sk

 

 

© 2019 Horná Súča. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.